JĘZYK ANGIELSKI

Rozładowałeś? Has your truck been offloaded yet?
Tak,jestem pusty. Yes, I’m empty.
Nie, jeszcze nie. No, not yet.
Czy jest plomba na naczepie? Is there a seal on the trailer?
Tak. Yes, there is.
Nie. No, there isn’t.
Ile masz jeszcze rozładunków? How many offloads have you still got to do?
Muszę jeszcze … rozładować i wtedy będę pusty. I’ve got … more offloads/unload to do and I’ll be empty.
Dałeś CMR do podpisania? Have you had the CMR Note signed?
Nie, zaraz to zrobię. No, I’ll do it in a moment.
Zmieniłeś Europalety? Have you had your europallets replaced?
Tak, zamieniłem. Yes, I have.
Nie, tego nie zrobiłem. No, I haven’t.
Gdzie teraz jesteś? Where are you right now?
Jestem teraz w …. I’m in …
Jestem w drodze do….. I’m on my way to …
Czy naczepa jest czysta w środku? Is the trailer clean inside?
Tak, jest czysta. Yes, it is.
Nie, jest brudna. No, it’s dirty.
Czy plandeka jest ok? Is the tarp(aulin) OK?
Tak, plandeka jest w porządku. Yes, it’s OK.
Nie,plandeka jest uszkodzona. No, the tarp’s damaged.
Plandeka jest dziurawa. There’s a hole in the tarp/tilt.
Ile jest pasów mocujących w naczepie? How many cargo straps are there on the trailer?
Jest ….. pasów w naczepie. There are … cargo straps on the trailer.
Jesteś załadowany? Are you loaded?
Tak, jestem załadowany. Yes, I am.
Nie, jestem jeszcze niezaładowany i czekam. No, I’m not loaded yet. I’m waiting.
Ile palet załadowałeś? How many pallets have you loaded?
Załadowałem…. palet. I’ve loaded … pallets.
Ile pasów mocujących użyłeś? How many cargo straps have you used?
Użyłem…pasów. I’ve used … cargo straps .
Czy ładunek jest teraz dobrze zabezpieczony? Is the cargo well secured?
Tak, ładunek jest dobrze zabezpieczony. Yes, it is well secured.
Nie, ale zaraz to zrobię. No, it’s not but I’ll do it in a moment.
Założyłeś plombę na naczepie? Have you put a seal on the trailer?
Wpisałeś nr plomby na CMR? Have you entered the seal number in the CMR Note?
Nie, ale już to robię. No, I haven’t but I’ll do it in a moment.
Czy zapiąłeś plandekę na całej długości? Have you fastened the tarp all along its length?
Musisz rozładować w … You’ve got to offload …
Musisz się zameldować u … You’ve got to report to …
Możesz odstawić auto w …. You can leave the truck at …
Otwórz plandekę. Open the tarp, please.
Proszę, podpisz CMR i podbij pieczątkę. Sign the CMR Note please and put a stamp.
Proszę, jedź do … Drive to … , please.
Umyj naczepę/auto. Wash the trailer/truck.
Wczoraj yesterday
Dziś today
Jutro tomorrow
Pojutrze the day after tomorrow
Możesz tankować na /tylko…. You can refuel at … / only refuel …
O której byłeś załadowany/rozładowany? What time were you loaded / offloaded?
Kiedy będziesz w …. When are you going to be in …?
Jest kolejka do załadunku. You need to queue to be loaded.
Muszę jeszcze czekać. I’ve still got to wait.
Ładunek nie jest jeszcze gotowy. The cargo isn’t ready yet.
Rozładowałem …. kg/palet. I have offloaded … kilograms /pallets.
Musisz być o godz.12 w ….. You’ve got to be in ……. at twelve.
Musisz być punktualnie! You’ve got to be on time.
To bardzo ważne! It’s very important.
Ile możesz jeszcze jechać? How much longer can you drive?
Tam możesz zrobić pauzę. You can take a break there.
Zmiana. change / takeover / shift
Tam musisz zmienić naczepę. You’ve got to change the trailer there.
Odczep AA123 i podczep BB456 Unhook CC123 and hook DD456.
Masz problem z autem? Have you got a problem with your truck?
Masz problem z naczepą? Have you got a problem with your trailer?
Czy wszystko jest już OK? Is everything OK?
Możesz jechać dalej? Can you still drive?
Czemu stoisz? Why are you standing?
Czemu jedziesz tak wolno? Why are you going so slowly?
Czemu/Co to tak długo trwa? Why is it taking so long?
Włącz swój telefon! Turn your mobile on.
Czemu się nie meldujesz? Why aren’t you reporting in?
Proszę, melduj się co .. 2 godz Report in every … hours, please.
Możesz jechać przez? Can you go through …?
Musisz jechać z powrotem do… You’ve got to go back to …
Musisz zawrócić! Jedź do …. You’ve got to turn back. Go to ..
Zostaw papiery przy naczepie/ w biurze. Leave the documents on the trailer/at the office.
Papiery są przy naczepie/na promie. The documents are on the trailer/on the ferry.
Popatrz co pisze w umowie/CMR/papierach z naczepy. Check what it says in the contract/the CMR Note/the documents on the trailer.
Dzień Dobry. Good morning (rano), Good afternoon (po południu), Good evening (wieczorem)
Szerokiej drogi Safe journey.
Czemu jesteś spóźniony? Why are you late?
Jesteś już na miejscu wyładunku/załadunku? Are you there yet?
Ile jeszcze masz do miejsca wyładunku/załadunku? How much space have you got (to offload)/for loading?

 


 

JĘZYK NIEMIECKI

Rozładowałeś? Hast du entladen?
Tak,jestem pusty. Ja ich bin leer
Nie, jeszcze nie. Nein noch nicht
Czy jest plomba na naczepie? Ist eine Plombe am Trailer?
Tak. ja
Nie nein
Ile masz jeszcze rozładunków? Wieviel Entladestellen hast du noch
Muszę jeszcze … rozładować i wtedy będę pusty. Ich muss noch….entladen und bin ich dann leer
Dałeś CMR do podpisania? Hast du denn CMR unterschrieben lassen?
Nie, zaraz to zrobię. Nein dass mache ich gleich.
Zmieniłeś Europalety? Hast du die Europaletten gatauscht?
Tak, zamieniłem. Ja das habe ich.
Nie, tego nie zrobiłem. Nein, das habe ich nicht.
Gdzie teraz jesteś? Wo bist du jetzt?
Jestem teraz w …. Ich bin jetzt in…..
Jestem w drodze do……. Ich bin auf dem Weg nach….
Czy naczepa jest czysta w środku? Ist den Trailer sauber von Innen?
Tak, jest czysta. Ja der ist sauber
Nie, jest brudna. Nein der ist nicht sauber
Czy plandeka jest ok? Ist die Plane in Ordnung?
Tak, plandeka jest w porządku. Ja die Plane ist in Ordnung.
Nie,plandeka jest uszkodzona. Nein die Plane ist Kaputt
Plandeka jest dziurawa. Es ist ein Loch in die Plane.
Ile jest pasów mocujących w naczepie? Wieviel Spangurte sind in den Trailer?
Jest……pasów w naczepie. Es gibt….Spangurte in den Trailer.
Jesteś załadowany? Bist du geladen?
Tak, jestem załadowany. Ja ich bin geladen.
Nie, jestem jeszcze niezaładowany i czekam. Nein noch nicht und ich warte noch.
Ile palet załadowałeś? Wieviel Paletten hast du geladen?
Załadowałem ……palet. Ich habe…Paletten geladen.
Ile pasów mocujących użyłeś? Wieviel Spangurte hast du gebraucht?
Użyłem…pasów. Ich habe…..Spangurte gebrauch
Czy ładunek jest teraz dobrze zabezpieczony? Ist die Ladung jetzt gut gesichert?
Tak, ładunek jest dobrze zabezpieczony. Ja die Ladung ist gut gesichert.
Nie, ale zaraz to zrobię. Nein aber das mache ich gleich
Założyłeś plombę na naczepie? Ist die Plombe am Trailer gemacht?
Wpisałeś nr plomby na CMR? Hast du die Plombenummer auf den CMR geschrieben?
Nie, ale już to robię. Nein, das mache ich sofort.
Czy zapiąłeś plandekę na całej długości? Hast du die Plane komplett zugemacht von oben nach unten?
Musisz rozładować w ….. Du musst entladen in…..
Musisz się zameldować u…… Du musst dich melden bei….
Możesz odstawić auto w…… Du kannst dass Auto abstellen bei
Otwórz plandekę. Bitte die Plane offnen
Proszę, podpisz CMR i podbij pieczątkę. Bitte den CMR unterschreiben und Stempel lassen
Proszę, jedź do….. Bitte fahren nach…..
Umyj naczepę/auto. Wasch den Aulieger/Auto
Wczoraj Gestern
Dziś Heute
Jutro Morgen
Pojutrze Ubermorgen
Możesz tankować na /tylko….. Du darfst tanken bei/nur
O której byłeś załadowany/rozładowany? Wann hast du geladen/abgeladen?
Kiedy będziesz w…… Wann kommst du zu…..?
Jest kolejka do załadunku. Es gibt Wartezeit beim Laden
Muszę jeszcze czekać. Ich muss noch warten
Ładunek nie jest jeszcze gotowy. Ladung ist noch nicht fertig
Rozładowałem …..kg/palet. Ich habe …Kg/Paletten abgeladen
Musisz być o godz.12 w ….. Du muss un 12 Uhr in ……….sein!
Musisz być punktualnie! Du muss da punktlich sein!
To bardzo ważne! Das ist sehr wichtig!
Ile możesz jeszcze jechać? Wieviel darfst du noch fahren?
Tam możesz zrobić pauzę. Du kannst dort Pause machen
Zmiana. Anderung/Wechsel/Veranderung
Tam musisz zmienić naczepę. Du muss da die Trailer umtauschen
Odczep AA123 i zaczep BB456. Absatteln AA123 und ansattelst BB456
Masz problem z autem? Hast du Probleme mit ZGM?
Masz problem z naczepą? Hast du Probleme mit Trailer?
Czy wszystko jest już OK? Ist jetzt alles wieder ok?
Możesz jechać znów dalej? Kannst du wieder fahren?
Czemu stoisz? Warum stehst du?
Czemu jedziesz tak wolno? Warum faehrst du so langsam?
Czemu/Co to tak długo trwa? Warum/Was dauert (es) so lange?
Włącz swój telefon! Schalst du dein Handy ein!
Czemu się nie meldujesz? Warum meldest du dich nicht?
Proszę, melduj się co ….godz. Bitte meldest du dich jede….Stunden, ok?
Możesz jechać przez? Kannst du durch…..fahren?
Musisz jechać z powrotem do… Du musst zuruck nach…..
Musisz zawrócić! Jedź do…. Du muss sich zuruck drehen! Fahr nach…..
Zostaw papiery przy naczepie/w biurze. Lass die Papiere bei Trailer/Buero
Papiery są przy naczepie/na promie. Die Papiere sind beim dem Trailer/Ferry
Popatrz co pisze w umowie/CMR/papierach z naczepy. Guck was steht auf dem Auftrag/CMR/Trailer Papiere
Dzień Dobry Guten Morgen (rano), potem aż do wieczora Guten Tag, a wieczorem Guten Abend
Szerokiej drogi. Gute Fahrt
Czemu jesteś tak spóźniony? Warum bist du so spaet
Jesteś już na miejscu wyładunku/załadunku? Bist du schon auf deine Entlade/Ladenstelle?
Ile jeszcze masz do miejsca wyładunku/załadunku? Wie lange brauchst du noch bis deine Abladen/Ladenstelle?


Zobacz również